ПРОИЗВОДЊА

Предузеће снабдева топлотном енергијом 4966 стамбених јединица укупне грејне запремине 685.849,83 м3 и пословни простор грејне запремине 141.053,12 м3. Од овог броја 91.006,51 м3 се односи на буџетске кориснике – две основне школе, једна средња, два вртића, Центар за културу.

[cryout-button-color url=“#“ color=“#47AFFF“]ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА[/cryout-button-color]

12 БЛОКОВСКИХ КОТЛАРНИЦА
29 КОТЛОВСКИХ ЈЕДИНИЦА
80 ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА

[cryout-button-color url=“#“ color=“#47AFFF“]ГРЕЈНИ КОНЗУМ[/cryout-button-color]

ГРЕЈАЊЕ СТАНОВА 4966
ГРЕЈАЊЕ ЛОКАЛА 258
УКУПНО (826.902,95 м3) 5224
НОМИНАЛНА СНАГА КОТЛОВА 68,26 MW
СКЛАДИШНИ КАПАЦИТЕТИ 1000 тона мазута

На основу издатих енергетских сагласности не очекује се значајније повећање конзума у наредном периоду (око 300 kW). Основни енергент у производњи је мазут, за чије складиштење постоји укупан резероварски простор од 950 – 1000 тона са различитим капацитетом укопаних сезонских резервоара смештених у 13 котларница укључујући и котларницу „Мајдан“ којом предузеће не управља, али исту снабдева основним енергентом.
Природни гас као енергент користи се у гасној котларници у ул. Јована Крајишника.

 

Comments are closed.