О НАМА

Основна делатност Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију је производња и дистрибуција топлотне енергије. Производња и дистрибуција се обавља из 12 блоковских котларница, које као гориво користе мазут, и једне гасне. Укупна инсталисана снага извора је 68,26 MW са 29 котловских јединица и 80 подстаница.

Услуга грејања, коју Предузеће пружа корисницима стамбеног и пословног простора, тренутно има карактер комуналне услуге и дефинисана је Законом о комуналним делатностима. Реални изгледи су да ова делатнсот, на основу предлога Уредбе о ценама топлотне енергије, прерасте у тржишну категорију.

Предузеће снабдева топлотном енергијом 4966 стамбених јединица, укупне грејне запремине 685.849,83 м3 и пословни простор грејне запремине 141.053,12 м3. Од овог броја 91.006,51 м3 односи се на буџетске кориснике – две основне школе, једна средња, два вртића, Центар за културу.
На основу издатих енергетских сагласности не очекује се значајније повећање конзума у наредном периоду (око 300 kW). Основни енергент у производњи је мазут. За складиштење мазута постоји резероварски простор од 950 – 1000 тона са различитим капацитетом укопаних сезонских резервоара смештених у 13 котларница. У овај број укључена је и котларница „Мајдан“ којом предузеће не управља, али исту снабдева основним енергентом.
Природни гас као енергент користи се у гасној котларници у ул. Јована Крајишника.

Comments are closed.